Management

Basic Business Finance-12 Nepali

  • Author: Dr. Bharat Ram Dhungana, Dr. Bishnu Prasad Lamsal, Chandra Kant Sapkota, Dilkrishna Shahu, Tek Bahadur Madai
  • ISBN: 987-9937-744-74-4
  • Version: nepali
  • Price: NRs. 465
  • Availability: In stock
  • Description
  • Syllabus
N/A
N/A