Macroeconomics for Business- English BBS Second Year

  • Author: Pramod Pyara Shrestha, Dipak Bahadur Adhikari, Prakash Khadka, Kiran Shrestha
  • ISBN: 978-9937-744-65-2
  • Version: english
  • Price: NRs. 495
  • Availability: In stock
  • Description
  • Syllabus