Macroeconomics for Business- Nepali BBS Second Year

  • Author: Dipak Bahadur Adhikari, Pramod Pyara Shrestha, Prakash Khadka, Kiran Shrestha
  • ISBN: 978-9937-744-75-1
  • Version: nepali
  • Price: NRs. 545
  • Availability: In stock
  • Description
  • Syllabus


N/A